Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận Sử Dụng (“Thỏa Thuận”) trước khi bạn tiến hành tải, cài đặt, sử dụng tất cả hoặc bất kỳ phần nào của ứng dụng “BookCarer” (“Ứng Dụng”) (bao gồm nhưng không giới hạn phần mềm, các file và các tài liệu liên quan) hoặc sử dụng các dịch vụ do Công Ty Cổ Phần Bookcarer (“BookCarer Corp”) cung cấp để kết nối đến Ứng Dụng. Bạn chấp thuận và đồng ý bị ràng buộc bởi các quy định và điều kiện trong Thỏa Thuận này khi thực hiện các thao tác trên đây. Trường hợp bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản sử dụng nào của chúng tôi (phiên bản này và các phiên bản cập nhật), bạn vui lòng không tải, cài đặt, sử dụng Ứng dụng hoặc tháo gỡ Ứng Dụng ra khỏi thiết bị di động của bạn.

 1. Cập nhật:

Thỏa Thuận này có thể được cập nhật thường xuyên bởi Bookcarer, phiên bản cập nhật sẽ được chúng tôi công bố tại website https://bookcarer.com/dieu-khoan/. Phiên bản cập nhật sẽ thay thế cho các quy định và điều kiện trong thỏa thuận ban đầu. Bạn có thể truy cập vào Ứng Dụng hoặc vào website trên đây để xem nội dung chi tiết của phiên bản cập nhật.

 1. Giới Thiệu Về Ứng Dụng

BookCarer là ứng dụng đặt lịch chăm sóc sắc đẹp, khám chữa bệnh dành riêng cho người dùng di động tại Việt Nam. Ứng dụng sử dụng số điện thoại và danh bạ làm nền tảng với các tính năng chính: (1) Nhắn tin bằng dạng chữ và hình ảnh, (2) Tiếp cận Spa, phòng khám bệnh viện qua tính năng địa điểm, (3) Đặt lịch chăm sóc sức khỏe và khám chữa bệnh chủ động qua khung giờ tự chọn . Ứng dụng hỗ trợ tất cả các nền tảng Android, IOS và Java.

 1. Quyền Sở Hữu Ứng Dụng

Ứng Dụng này được  phát triển và sở hữu bởi BookCarer Corp, tất cả các quyền sở hữu trí tuệ liên quan đến Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn mã nguồn, hình ảnh, dữ liệu, thông tin, nội dung chứa đựng trong Ứng Dụng; các sửa đổi, bổ sung, cập nhật của Ứng Dụng) và các tài liệu hướng dẫn liên quan (nếu có) sẽ thuộc quyền sở hữu duy nhất bởi BookCarer Corp và không cá nhân, tổ chức nào được phép sao chép, tái tạo, phân phối, hoặc hình thức khác xâm phạm tới quyền của chủ sở hữu nếu không có sự đồng ý và cho phép bằng văn bản của BookCarer Corp.

 1. Tài Khoản

Để sử dụng Ứng Dụng bạn phải tạo một tài khoản theo yêu cầu của chúng tôi, bạn cam kết rằng việc sử dụng tài khoản phải tuân thủ các quy định của BookCarer Corp, đồng thời tất cả các thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi là đúng, chính xác, đầy đủ với tại thời điểm được yêu cầu. Mọi quyền lợi và nghĩa vụ của bạn sẽ căn cứ trên thông tin tài khoản bạn đã đăng ký, do đó nếu có bất kỳ thông tin sai lệch nào chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm trong trường hợp thông tin đó làm ảnh hưởng hoặc hạn chế quyền lợi của bạn.

 1. Tài Khoản

Bạn có quyền sử dụng Ứng Dụng và các dịch vụ khác mà chúng tôi cung cấp, tuy nhiên việc sử dụng đó sẽ không bao gồm các hành vi sau đây nếu không có sự đồng ý bằng văn bản của BookCarer Corp.

Sao chép, chỉnh sửa, tái tạo, tạo ra sản phẩm  mới hoặc phiên bản phái sinh trên cơ sở Ứng Dụng này;

Bán, chuyển giao, cấp quyền lại, tiết lộ hoặc  hình thức chuyển giao khác hoặc đưa một phần hoặc toàn bộ Ứng Dụng cho bất kỳ  bên thứ ba;

Sử dụng Ứng Dụng để cung cấp dịch vụ cho bất  kỳ bên thứ ba (tổ chức, cá nhân);

Di chuyển, xóa bỏ, thay đổi bất kỳ thông báo  chính đáng hoặc dấu hiệu nào của Ứng Dụng (bao gồm nhưng không giới hạn các  tuyên bố về bản quyền);

Thiết kế lại, biên dịch, tháo gỡ, chỉnh sửa, đảo  lộn thiết kế của Ứng Dụng hoặc nội dung Ứng Dụng;

Thay đổi hoặc hủy bỏ trạng thái ban đầu của Ứng  Dụng;

Sử dụng Ứng Dụng để thực hiện bất kỳ hành động  gây hại cho hệ thống an ninh mạng của BookCarer Corp, bao gồm nhưng không giới hạn sử dụng  dữ liệu hoặc truy cập vào máy chủ hệ thống hoặc tài khoản không được phép; truy  cập vào hệ thống mạng để xóa bỏ, chỉnh sửa và thêm các thông tin; phát tán các  chương trình độc hại, virus hoặc thực hiện bất kỳ hành động nào khác nhằm gây hại  hoặc phá hủy hệ thống mạng;

Đăng nhập và sử dụng Ứng Dụng bằng một phần mềm  tương thích của bên thứ ba hoặc hệ thống không được phát triển, cấp quyền hoặc  chấp thuận bởi BookCarer Corp;

Sử dụng, bán, cho mượn, sao chép, chỉnh sửa,  kết nối tới, phiên dịch, phát hành, công bố các thông tin liên quan đến Ứng Dụng,  xây dựng mirror website để công bố các thông tin này hoặc để phát triển các sản  phẩm phái sinh, công việc hoặc dịch vụ;

Sử dụng Ứng Dụng để đăng tải, chuyển, truyền  hoặc lưu trữ các thông tin vi phạm pháp luật, vi phạm thuần phong mỹ tục của  dân tộc;

Sử dụng Ứng Dụng để sử dụng, đăng tải, chuyển,  truyền hoặc lưu trữ bất kỳ nội dung vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, bí mật kinh  doanh hoặc quyền pháp lý của bên thứ ba;

Sử dụng Ứng Dụng hoặc các dịch vụ khác được  cung cấp bởi BookCarer Corp trong bất kỳ hình thức vi phạm pháp luật nào, cho bất kỳ mục  đích bất hợp pháp nào;

Các hình thức vi phạm khác.

 1. Xử Lý Vi Phạm

Trường hợp bạn vi phạm bất kỳ quy định nào trong Thỏa Thuận này, BookCarer Corp có quyền ngay lập tức khóa tài khoản của bạn và/hoặc xóa bỏ toàn bộ các thông tin, nội dung vi phạm, đồng thời tùy thuộc vào tính chất, mức độ vi phạm bạn sẽ phải chịu trách nhiệm trước cơ quan có thẩm quyền, BookCarer Corp và bên thứ ba về mọi thiệt hại gây ra bởi hoặc xuất phát từ hành vi vi phạm của bạn.

 1. Quyền Truy Cập và Thu Thập Thông Tin

(a)  Khi sử dụng Ứng Dụng, bạn thừa nhận rằng  chúng tôi có quyền sử dụng những API hệ thống sau để truy cập vào dữ liệu trên  điện thoại của bạn: (1) Đọc và ghi vào danh bạ điện thoại, (2) Lấy vị trí hiện  tại của bạn khi được sự đồng ý, (3) Ghi dữ liệu của Ứng Dụng lên thẻ nhớ, (4)  Truy cập vào Internet từ thiết bị của bạn. Tất cả các truy cập này đều được  chúng tôi thực hiện sau khi có sự đồng ý của bạn, vì vậy bạn cam kết và thừa nhận rằng, khi bạn đã cấp quyền cho chúng tôi, bạn sẽ không có bất kỳ khiếu nại nào  đối với BookCarer Corp về việc truy cập này.

(b)  Cùng  với quyền truy cập, chúng tôi sẽ thu thập các thông tin sau của bạn

Thông tin cá nhân: bao gồm các thông tin bạn  cung cấp cho chúng tôi để xác nhận tài khoản như tên, số điện thoại, số chứng  minh nhân dân, địa chỉ email;

Thông tin chung: như các thông tin về cấu  hình điện thoại của bạn, thông tin phiên bản BookCarer mà bạn đang sử dụng cho điện thoại của mình;

Thông tin vị trí của bạn: dữ liệu về vị trí địa  lý của bạn sẽ được lưu trữ trên máy chủ nhằm giúp bạn sử dụng chức năng tìm kiếm  của Ứng Dụng;

Danh bạ điện thoại: chúng tôi sẽ lưu trữ danh bạ điện thoại của bạn trên máy chủ nhằm hỗ trợ tốt nhất cho bạn trong việc sử dụng Ứng Dụng và tránh trường hợp bạn bị mất dữ liệu. Chúng tôi cam kết sẽ tôn trọng  và không sử dụng danh bạ điện thoại của bạn vì bất kỳ mục đích nào nếu không có  sự đồng ý của bạn;

Chúng tôi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để  theo dõi nội dung tin nhắn, trao đổi hoặc hình thức khác nhằm theo dõi người  dùng khi sử dụng Ứng Dụng này.

 1. Cam Kết Bảo Mật Thông Tin

BookCarer Corp sử dụng các phương thức truyền tin an toàn https và mã hóa để truyền tải và lưu trữ các dữ liệu cá nhân và giao tiếp của bạn. Chúng tôi cam kết giữ bí mật tất cả thông tin mà bạn cung cấp cho BookCarer Corp hoặc chúng tôi thu thập từ bạn và không tiết lộ với bất kỳ bên thứ ba nào trừ khi có yêu cầu từ Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 1. Phí Và Các Khoản Thu

BookCarer Corp cam kết không thu bất cứ khoản phí nào từ người dùng cho các dịch vụ cơ bản mà hiện tại chúng tôi đang cung cấp.

 1. Quảng cáo và các nội dung thương mại được phân phối bởi BookCarer

Khi sử dụng ứng dụng, bạn thừa nhận rằng chúng tôi có quyền sử dụng  các thông tin không định danh của bạn nhằm cung cấp các nội dung quảng cáo đúng đối tượng.

 1. Lưu Ý Sử Dụng

Một số tính năng Book khuyến mãi theo sở thích hay địa điểm như: Tin nhắn báo về có thể gây phiền toái cho người sử dụng. Khi sử dụng tính năng này bạn có thể chuyển sang chế độ im lặng hoặc rung để không phát ra âm thanh.

 1. Liên Lạc Với Chúng Tôi

 – Địa chỉ email support@bookcarer.com; hoặc

– Công Ty Cổ Phần Bookcarer: 91 Nguyễn Văn Thủ, Phường ĐaKao, Quận 1, TP. HCM.

Trân trọng cảm ơn bạn đã sử dụng sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi.